Nis 7, 2014 - Tablolar (Tables)    2 Yorumlar

Tablo Özellikleri

Yeni bir tablo oluşturduktan sonra özelliklerinde bazı değişikler yapmak gerekir. Bu özelliklerin bir kısmını aşağıda açıklamaya çalışacağım.

ID : İlgili tablonun Id’ sidir değiştirilemez.
Name : Tablonun kod yazarken (X++) görünen ve kullanılan adıdır.
Label : Tablo etiketidir (açıklamasıdır).
FormRef : Dyamics AX içide varsayılan ana tablo formuna git formunu değiştirmek için kullanılır. Boş bırakılırsa EDT üzerindeki ilişki kullanılır.
ListPageRef : Ax 2012 ile gelen Listpage Formların bağlantılarını göstermeye yarar.
ReportRef : Bir rapor üzerinde bu tablo referans gösterildiğinde çalışacak olan varsayılan raporu belirler.
PreviewPartRef : Ax 2012 ile gelen Form Part – InfoPart ları referans etmeye yarar.
SearchLinkRefType : SearchLinkRefName özelliği ile ilgili arama sonucunun gösterileceği URL’nin tipini belirler.
SearchLinkRefName : Enterprise Portal (Dynamics AX’ın web arayüzü) için arama sonuçlarının yönlendirileceği URL’yi belirler.
TitleField1, TitleField2 : Seçilen alanlar Form başlığında gösterilir. Lookuplarda çıkar, Yardım metni olarak görüntülenir.
TableType :  Bu alanda tablonun normal mi geçici mi (temp) olacağı belirlenir. 3 Tip bulunur.
Regular : Normal tablo tipidir. Bu tip seçildiğinde veriler kalıcı olarak tutulur.
InMemory : Temp tablo tipidir. Tablo üzerinde kalıcı veri tutulmayacağı zaman bu tip kullanılır.
TempDB : Temp tablo tipidir. InMemoryden farkı daha büyük boyutlarda veri tutulması gerektiğinde performans açısından daha kullanışlıdır.
Table Contents : Tablonun tüm müşteriler için genel geçerliliğini tanımlar. Çoğu durumda No Specified yeterlidir. Default data tüm müşteriler için ortak tabloları (Posta kodları, birimler vb gibi) ifade eder. Base data müşteri bazında değişen veriyi ifade eder (takvimler,gruplar, parametreler gibi). Default + base ise çoğu müşteri için ortak olan ama istisnai durumları olan tabloları ifade eder (Hesap planı gibi)
SystemTable : Sistem tabloları her login işleminde senkronize edilir. Böyle bir ihtiyaç varsa tablo sistem tablosu olarak işaretlenebilir. Ayrıca veri içeri / dışarı aktarma esnasında işlem koalylığı sağlar.
ConfigurationKey : Tablo için konfigurasyon anahtarı belirtilir. Sistem yöneticisi, uygulamanın bazı bölümlerini etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için bu özellik üzerinden izin verir.
SecurityKey : Ax 2012 ile pasif konuma getirildi. Axapta 2009 da Tabloya erişimi kısıtlayabilmek amacı ile bağlanmış olan güvenlik anahtarı olarak kullanılıyordu
Visible : Tablo bir form veya rapordaki bir veri kaynağı olarak kullanıldığı zaman erişim haklarını belirtir. Tablo bir veri kaynağı olarak kullanıldığı takdirde, formdaki erişim hakları tablo için tanımlanan erişim haklarını geçemez.
AOSAuthorization : Varsayılan güvenlik kontrollerinden önce, tablo üzerinde yapılabilecek işlemlerin kontrol edilmesini sağlar. Böylece, örneğin kullanıcının Update hakkı yoksa, tabloya hiç erişememesi sağlanabilir.
CacheLookup : Database performans ayarlarından birisidir. Bulunan kaydın hangi şartlarda cache’leneceğini belirler. Pek çok durum için NotInTTS seçeneği yeterli olacaktır.
CreateRecIdIndex : RecId üzerinden indexleme işlemi yapılıp yapılmayacağı belirlenir.
SaveDatePerCompany :  Dynamics AX’ta veriler şirket hesapları bazında tututlurlar. Eğer bir tabloda şirket hesabı bilgisi önemsenmeyecekse (Kullanıcılar listesi gibi) bu özellik No yapılır. No yapılan tablolarda “DataAreaId” tutulmaz. Tabloların hemen hepsinde varsayılan olarak Yes’dir.
TableGroup : Tablonun ait olduğu grubu belirler. TableGroup içerdikleri verilerin tipine göre tabloları kategorize etmek için bir yöntem sağlar.
PrimaryIndex : Tablonun birincil indeksini belirler. Birincil index sadece tekil (Unique, tekrarsız) indexlerden biri olabilir. Primary index cache mekanizması için kilit rol oynar.
ClusterIndex : Optimizasyon için kullanılır. Primary indexten sonra sorgu yapılan en temel indextir.
ReplacementKey : Bazı form denetimleri için veri tanımlayıcı olarak görüntülenecek alanları belirtir.
ModifiedBy : Tablodaki veri üzerinde son değişiklik yapanın tutulduğu alanı açmak için kullanır.
ModifiedDateTime : Tablodaki veri üzerinde son değişiklik yapılan tarihin tutulduğu alanı açmak için kullanır.
CreatedBy : Tablo verisinin kimin oluşturduğunun tutulduğu alanı açmak için kullanılır.
CreatedDateTime : Tablo verisinin oluşturduğu zamanın (tarih – saat) tutulduğu alanı açmak için kullanılır.
CreatedTransactionId : Kaydın hangi transaction ile oluşturulduğu bilgisinin tutulmasını sağlar.
OccEnabled : Optimistic Concurrency Control, tablolara eşzamanlı erişimi mümkün kılan bir özelliktir. True seçildiğinde aynı kaydı isteyen tüm kullanıcılar görüntüler. Hepsi aynı anda değiştirebilir ancak ilk kaydedenin değişikliği geçerli olur, diğerleri hata döndürür.
DeveloperDocumentation : Geliştiriciye yardım etmek amacıyla konulmuş kısa açıklama alanıdır.
EntityRelationshipType : Entity Relationship (ER) tipini belirler. Entity değeri bir nesneyi temsil ederken, Relationship değeri iki nesne arasında ilişkiyi ifade eder.
ValidTimeStateFieldType : Sistem için kullanılacak tarih-zaman türünü belirler.
CountryRegionCodes : Tablo uygulanabilir veya geçerli olup ülke bölge kodları belirtir.
CountryRegionContextField : Ülke içeriğini tanımlamak için kullanılacak alanını belirtir.

Alttaki özellikler Microsoft SQL Server Reporting Services ile ilgilidir ve daha detaylı bilgi için konu ile ilgili kaynaklara başvurmak gerekmektedir.

 • AnalysisDimensionType
 • AnalysisIdentifier
 • AnalysisSelection
 • AnalysisVisibility
 • IsLookup
 • SingularLabel
 • TypicalRowCount 

Önceki Konu->

<- Sonraki Konu

Benzer yazılar

2 Yorumlar

 • Siteniz çok faydalı olacak gibi.
  Başarılar

 • Teşekkürler…

Yorum Yazın...